آموزش تصمیم گیری در انتخاب پروژه های اقتصادی

آیا تاکنون دقت کرده اید زمانی که برای افتتاح حساب به بانک مراجعه می کنید و سؤالاتی در مورد

انواع حساب ها و شرایط آنها می پرسید با انبوهی از اعداد و ارقام مواجه می شوید؛ ارقامی که برتری یا عدم برتری هر یک

از گزینه های انتخابی را در ذهن شما شکل می دهد. این ارقام چیست و بر چه مبنایی ارائه می شوند؟!

در واقع آنچه شما می شنوید دریافتی نهایی است که حاصل محاسباتی بر اساس مبلغ سپرده گذاری اولیه و طول دوره آن است

. این مثال در مقیاس بزرگ تر برای پروژه های عظیم تجاری و اقتصادی قابل طرح است. در شرایطی مانند مناقصه ها که

مسئله تصمیم گیری و انتخاب مطرح می شود. در تمام این موارد علم اقتصاد مهندسی است که پاسخگوی تمام

آموزش تصمیم گیری در انتخاب پروژه های اقتصادی

 

ابهامات و سؤالات است. لذا اقتصاد مهندسی مفهومی دور و بیگانه از زندگی جاری کنونی نبوده و اشراف

بر آن نقطه قوت هر فرد محسوب می شود. به همین دلیل ضرورت پرداختن به آن و آگاهی از جزئیات این دانش کاربردی امری انکار ناپذیر است.

در این فیلم آموزشی ضمن اشاره به ضرورت تصمیم گیری، فضاهای مختلف تصمیم گیری تصویر می شود. سپس

به معرفی اقتصاد مهندسی و مفاهیم پایه ای آن می پردازد. در

ادامه سعی شده است همراه با مثال های کاربردی و به شکلی گویا، تکنیک هایی محاسباتی جهت انجام انتخاب بهینه ارائه شود.

همچنین در این آموزش، تأثیر پارامترهای استهلاک و مالیات بر انتخاب های انجام شده مورد بررسی قرار می

گیرد و در پایان به منظور تعیین وضعیت تصمیم گیری در حین و پس از انتخاب به ترتیب آنالیز، تعویض و تحلیل حساسیت بحث می شود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

درس یکم: تصمیم گیری
تعریف و تحلیل سیستم
مفهوم و ضرورت ارزیابی در اقتصاد مهندسی
انواع تصمیم گیری
درس دوم: مفاهیم اقتصاد مهندسی
ارزش زمانی پول
بهره
نرخ بهره و انواع آن
اصل تعادل
نرخ بازگشت سرمایه

آموزش تصمیم گیری در انتخاب پروژه های اقتصادی

حداقل نرخ جذب کننده
پارامترها و نمودار جریان مالی
درس سوم: فاکتورها و کاربرد آنها
رابطه P, F
رابطه A, P
رابطه A, F

 

فاکتورهای استاندارد
درون یابی خطی
درس چهارم: فرآیند مالی شیب دار
مفهوم شیب در فرآیندهای مالی
جریان مالی با شیب یکنواخت افزایشی
جریان مالی با شیب یکنواخت کاهشی
رابطه شیب یکنواخت با A, P, F
درس پنجم: سری هندسی
تعریف فرآیند مالی با شیب هندسی
سری صعودی در جریان مالی
سری نزولی در جریان مالی
تعیین ارزش فعلی و ارزش آینده در سری هندسی
درس ششم: مرکب کردن
مفهوم مرکب کردن
نرخ بهره اسمی سالیانه

 

آموزش تصمیم گیری در انتخاب پروژه های اقتصادی

نرخ بهره مؤثر
مرکب شدن پیوسته
مرکب شدن در دوره پرداخت های خاص
مثال از مرکب شدن دوره پرداخت های خاص غیر پیوسته
مثال از مرکب شدن دوره پرداخت های خاص پیوسته
درس هفتم: روش ارزش فعلی
تکنیک های اقتصاد مهندسی در تصمیم گیری
معرفی روش ارزش فعلی
بررسی اقتصادی بودن یک پروژه
مقایسه دو یا چند پروژه با عمر برابر
مقایسه دو یا چند پروژه با عمر نابرابر
مقایسه دو یا چند پروژه با عمر نامحدود
درس هشتم: روش یکنواخت سالیانه
معرفی روش یکنواخت سالیانه
بررسی اقتصادی بودن یک پروژه
مقایسه دو یا چند پروژه
درس نهم: روش نرخ بازگشت سرمایه
معرفی روش نرخ بازگشت سرمایه
محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با روش ارزش فعلی
محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با روش یکنواخت سالیانه

 

بررسی اقتصادی بودن یک پروژه
مقایسه دو یا چند پروژه
درس دهم: روش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی در مقایسه حداقل دو پروژه
روش محاسباتی تحلیل سرمایه گذاری اضافی
شرایط استفاده از روش محاسباتی تحلیل سرمایه گذاری اضافی
روش ترسیمی تحلیل سرمایه گذاری اضافی
د

رس یازدهم: مشکلات وجود چند نرخ بازگشت سرمایه
چند نرخی بودن نرخ بازگشت سرمایه داخلی
قانون دیس کارت در معادلات درجه n
تعیین تعداد نرخ بازگشت سرمایه داخلی
نرخ بازگشت سرمایه خارجی
انتخاب طرح برتر با نامشخص بودن حداقل نرخ جذب کننده
درس دوازدهم: روش نسبت منافع به مخارج
معرفی روش نسبت منافع به مخارج
بررسی اقتصادی بودن یک پروژه
مقایسه دو یا چند پروژه
درس سیزدهم: سایر تکنیک های اقتصاد مهندسی

 

روش دوره بازگشت سرمایه
مثال برای مقایسه دو پروژه با روش دوره بازگشت سرمایه
ویژگی های روش دوره بازگشت سرمایه
مثال برای اثبات نقص روش دوره بازگشت سرمایه
روش تجزیه و تحلیل عمر خدمت
روش ارزش آینده
درس چهاردهم: استهلاک
مفهوم استهلاک
مفهوم ارزش دفتری
روش خط مستقیم
روش جمع ارقام سنوات
مثال برای روش های خط مستقیم و جمع ارقام سنوات
روش موجودی نزولی

روش موجودی نزولی دوبل
خطی نمودن روش موجودی نزولی با فرض ارزش دفتری سال آخر کمتر از ارزش اسقاطی
خطی نمودن روش موجودی نزولی با فرض ارزش دفتری سال آخر بیشتر از ارزش اسقاطی
روش وجوه استهلاکی
روش تعداد تولید
روش مدت عملیات
درس پانزدهم: مالیات
مفهوم مالیات
تعریف فرآیند مالی بعد از کسر مالیات
تحلیل اقتصادی پروژه بعد از کسر مالیات
اثر مالیات در بررسی های اقتصادی

 

 

صرفه جویی مالیاتی
اثر روش های استهلاک در صرفه جویی مالیاتی
اثر تأمین مالی
درس شانزدهم: تجزیه و تحلیل تعویض
مفهوم جایگزینی
تعریف پروژه مدافع و پروژه رقیب
تعریف مفاهیم جایگزینی
تعیین عمر اقتصادی
تجزیه و تحلیل تعویض در افق برنامه ریزی
مثال برای تجزیه و تحلیل تعویض با عمر اقتصادی نامعلوم دارایی

 

درس هفدهم: آنالیز حساسیت
مفهوم آنالیز حساسیت و روش های محاسباتی
روش منحنی بی تفاوتی
روش حدود تخمین
بررسی اقتصادی بودن یک پروژه با روش حدود تخمین
مقایسه دو یا چند پروژه با روش حدود تخمین
روش تحلیل نقطه سر به سر
نقطه سر به سر دو طرح
نقطه سر به سر سه طرح
خلاصه مباحث