Internet of things آموزش اینترنت اشیا

یکی از جدیدترین حوزه های علم روز است که دانش رشته های مختلف را به منظور بخشیدن هویت دیجیتالی به تمام اش

یا و ارتباط آن ها با همدیگر از طریق شبکه های مختلف مخابراتی به کار می گیرد.

اینترنت اشیا در حال حاضر یکی از موضوعاتی است که جدیدترین و بیشترین نشر مقاله در IEEE را به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر این درس در دانشگاه های بزرگ در جهان در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس

می شود. در ایران نیز اولین کلاس رسمی این درس در دانشگاه علم و صنعت و توسط دکتر جلالی، پدر IT ایران برگزار گردید.

در آموزش مقدماتی اینترنت اشیا با مفاهیم اساسی این علم آشنا می شویم و در آموزش تکمیلی اینترنت اشیا

به مفاهیم تخصصی و پیشرفته تر این علم می پردازیم. یادگیری این آموزش با توجه به آینده

فناوری جهان و ایران امری اجتناب ناپذیر است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

آموزش اینترنت اشیا

درس یکم: مقدمه و معرفی
تعریف اینترنت اشیا با مثال
تاریخچه و روند تکامل اینترنت اشیا
چالش های پیاده سازی و فرهنگ سازی
درس دوم: مدل مرجع اینترنت اشیا و فناوری های اساسی درگیر
مدل مرجع و ساختار کلی اینترنت اشیا
فناوری های کلیدی درگیر در اینترنت اشیا
سلسله مراتب اینترنت اشیا، سخت افزارها و نرم افزارها
درس سوم: چشم اندازها، تأثیرات و حوزه های کاربرد
تحقیقات آینده در حوزه اینترنت اشیا

چشم انداز اقتصاد اینترنت اشیا و توسعه آن
تأثیر اینترنت اشیا در حوزه کسب و کار و مدیریت مالی
سرمایه گذاران فعال و کمپانی های تأثیرگذار
حوزه های کاربرد اینترنت اشیا

لینک زیر بروید یا به شماره ما به تماس شوید 0093794805480

سلسله مراتب اینترنت اشیا، سخت افزارها و نرم افزارها
درس سوم: چشم اندازها، تأثیرات و حوزه های کاربرد
تحقیقات آینده در حوزه اینترنت اشیا