آموزش ریاضیات پیشرفته

رياضيات همان شاه كليد گشودن رازهاي هستي است.رياضيات به ذهن نظم مي بخشد و آدمي را به تفكر منطقي عادت مي دهد.
رياضيات هميشه و همه جا بلندگوي اين شعار است كه فعاليت آدمي پايان ناپذير است.درك هر علمي مستلزم دانستن مقدماتي از علم رياضي مي باشد
رياضيات عامل پيوستگي و ارتباط دهنده ي تمام ذرات كائنات است.ریاضیات هم علم است و هم هنر. علم بدان معنا كه كشف مي كند و هنر بدان معنا كه زیباست.

رياضيات روح علوم است.رياضيات دروازه و كليد علوم است.هيچ شاخه اي از رياضيات نيست كه روزي در جهان واقعي به كار نرود.معلمان ریاضی افتخاري مضاعف نصيبشان شده است كه در شاهراه بزرگ ترين رسالت بشري(معلمي) از بهترين وسيله ي حركتِ پيمودن مسير(يعني رياضيات ) استفاده مي كنند.

رياضيات زبان مشترك تمام آدم هاست.رياضي راه و رسم زندگاني است و نمودارش خطوط مهرباني است.رياضيات پايه ي علوم و زيربناي تفكر صحيح در جامعه است.

وضوح خطرناك ترين واژه در رياضيات است.رياضيات خالص شده ي تمام علوم بشري است.پويايي رياضيات در طرح سوالات نو و تعميم مسائل است.

نمونه آموزش

آنچه در این مجموعه موجود است

 آموزش رياضيات

جبرو احتمالات

آمار

استاتیک

اعدا و نماها
مجموعه ها
توان رسانی وریشه گیری
چند جمله ای ها و اتحاد ها
نا معادلات درجه اول
معادلات درجه اول ومعادله خط
نسبت های مثلثاتی
عبارت های گویا معادلات درجه دوم
الگو و دنباله
تابع توابع خاص
نامعادله و تعین علامت
توابع نمایی و لگاریتمی
ماتریس
ترکیبات
پدیده های تصادفی واحتمال
تابع روابط کلی آن
قضایای حد

پیوستگی مشتق
قضایای مشتق
ارتباط مشتق با صعود نزولی بودن توابع
احتمال
توابع و مغادلات
مشتق توابع
کابردهای مشتق
هندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم
ریاضی عمومی ۲
مثلثات
مشتق
ضد مشتق
انتگرال معین
توابع غیر جبری
روش های انتگرال گیری
مختصات قطبی
کاربرد انتگرال

ریاضیات عمومی ۱
معادله و تعین علامت
انتگرال معین
مختصات قطبی
مثلثات
کاربرد انتگرال
صورت های مبهم و انتگرال
اعداد مختلط
حسابان
معادلات جبری معادلات و نا معادلات
دنباله حسابی و دنباله هندسی
تقسیم چند جمله ای ها
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
کوچکترین مضرب مشترک
معادلات

حل معادلات شامل عبارات اصم
تعریف تابع برسی تابع از نظر زوج مرتب
نمودارمختصاتی دامنه و برد ضایع تابع تساوی دو تابع
بسی شرایط تابع بودن رابطه چند ضابطه ای
انتقال و رسم نمودار اعمال جبری روی توابع
ترکیب توابع تابع زوج فرد تابع صعود یا نزولی
مثلثات ونسبت های مثلثاتی
حد و پیوسته گی
تابع یک به یک
مشتق و توابع

استاتیک

انواع کمیت
برارها
جمع دو بردار
تجزیه نیرو به مولفه های آن
مولفه های قایم یک نیرو
جمع نیروها با استفاده ازمولفه های قایم آنها
تعادل در صفحه فضای دو بعدی
ترسیم دیاگرام جسم آزاد
مولفه های قایم یک نیرو در فضا
بردارهای عادی
تعادل در فضای سه بعدی
اجسام صلبی
ضرب داخلی یا نقطه ای دو بردار
مرکز سطح جسم
گشتاور های اول سطح
ضرب خارجی دو بردار
گشتاور یک نیرو حلول یک نقطه
ضرب سه گانه مختلط سه بردار

گشتاور یک نیرو حلول یک محور معین
انتقال نیرو به خارج از راستای اعمال آن
تعادل در فضای دوبعدی صفحه
انواع تکیه گاه ها در فضای دو بعدی
شرایط ایجاد تعادل در فضای دو بعدی
تعادل در فضای سه بعدی
انواع تکیه گاه در فضای سه بعدی
مرکز سطح اجسام مرکب
قضایای پاپوس و گلدینوس
مرکز هندسی جسم
مرکز هندسی اجسام مرکب
خرپا
انواع خرپا
روشهای تحلیل خرپا

اعضای صفر نیرو
آمار و کاربرد آن در مدیریت
تعریف آمار
داده ها
مجموعه داده ها
عنصر
متعیر
مورد
مشاهده
انواع داده ها
جامعه نمونه
اندازه جامعه
نمونه متاهی و نامتاهی
آمار توصیفی
آمار استنباطی
مراحل انجام استنباطی
آمار ۵ مرحله

و عیره
جبرو احتمال
استدلال ریاضی
مجموعه ضرب دکارتی و رابطه
احتمال و پدیده های تصافی
احتمال و اندازه گیری شانس
وغیره….

قیمت این مجموعه آموزش ۷۰۰ افغانی میباشد

نحوه خرید نرم افزار های آموزش و غیره

بعد از ریختن پول به شماره حساب ۰۰۰۵۰۱۱۰۰۴۶۱۱۲۴ عزیزی بانک

 افغانستان اگر در افغانستان

زندگی میکنید ما توسط پست یا باربری به آدرس شما ارسال میکنیم

هزینه پست به دوش خریدار میباشد واما اگر در کشور های دیگر زندگی میکنید

میتوانید پول را توسط ویستن یونین سوف و یا حواله صرافی ارسال کنید بعد از

دریافت پول ما برای شما لینک دانلود ارسال میکنیم توجه داشته باشید که خرید کمتر

از ۱۰۰۰ افغانی یا ۲۰ دالر آمریکایی ارسال نمیشود قبل از ریختن پول با شماره

۰۰۹۳۷۹۴۸۰۵۴۸۰ هماهنگ کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *